PLANOVI DETALJNE REGULACIJE U PRIMENI

 jugkomerc plannamenepovrsina

 jugkomerc plannamenepovrsina

PLANOVI DETALJNE REGULACIJE ZA PODRUČJE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA LESKOVCA

PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA DEO ROMSKOG NASELJA – Naselje “Slavko Zlatanović” (Službeni glasnik grada Leskovca 18/15)

Površina obuhvata Plana je 8,39 ha (3,98ha – severna celina obuhvata i 4,41ha - južna celina obuhvata). Celokupno područje Plana pripada građevinskom području. Planskim rešenjem stvaraju se uslovi za: legalizaciju podstandardnog romskog naselja, izgradnju infrastrukture i saobraćajnica, smanjenje degradiranosti životne sredine i uređenje planom obuhvaćenog dela naselja.

Tekstualni deo plana možete preuzeti ovde.

Grafički prilog Plan namene površina možete preuzeti ovde.

PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA SEVERNI DEO BLOKA 39 U LESKOVCU (Službeni glasnik grada Leskovca 1/13)

Granicom plana obuhvaćeno je područje šire gradske zone –prostor između osovina Ul. Miloša Obilića, Ul. Svetoilijske i puta Leskovac – Donja Jajina, korita reke Veternice i linije koja uokvirava prostor s južne strane -pružajući se po katastarskim međama. Obuhvat plana karakteriše živi reljef. Od Ul. Svetoilijske -prema reci Veternici i od Ul. Svetolijske -do Ul. Crnogorske,  spuštaju se istočni obronci brda Hisar. Nagib padine je dosta strm i kreće se od 15°do 20°. Ostali deo obuhvata je ravan teren, denivelisan u odnosu na kotu nasipa. Površina obuhvata iznosi oko 17,01 ha.

Tekstualni deo plana možete preuzeti ovde.

Plan namene površina možte pruzeti ovde.

PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA BLOK 34 U LESKOVCU (Službeni glasnik grada Leskovca 16/11)

Granicu Plana čine: osovina Ul. 28. Marta (sa jugozapadne starne), osovina Bulevara Nikole Pašića (sa severne strane), zapadna međa katastarske parcele,  železničke infrastrukture (sa severoistočne starane) i osovina Bulevara oslobođenja (sa južne starne). Površina prostora u okviru granice plana iznosi 14,27 ha. Sve parcele u obuhvatu čine građevinsko zemljište (deo građevinskog područja GUP-a Leskovca).

Tekstualni deo plana možete preuzeti ovde.

Plan namene površina možte preuzeti ovde.

PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA REGULACIJU REKE VETERNICE (Službeni glasnik opštine Leskovac 15/06)

Plan obuhvata katastarske parcele KO Leskovac, duž korita reke Veternice (u dužini od 1981,5 m), od S.R.C. ''Dubočica'' do mosta u Ul. Dr. Jovana Kašikovića. Rešenjem se reguliše vodotok i obezbeđuje sigurna evakuacija velikih voda reke Veternice kroz gradsko jezgro.

Tekstualni deo plana možete preuzeti ovde.

Plan namene površina možte preuzeti ovde.

PLANOVI DETALJNE REGULACIJE ZA OSTALO PODRUČJE GRADA LESKOVCA

PLAN DETALJENJE REGULACIJE ZA LOKALNI PUTA OP- 74, GRDANICA - VEZA SA ADMINISTRATIVNOM GRANICOM OPŠTINE GADŽIN HAN (Službeni glasnik grada Leskovca 5/15)

Površina planskog obuhvata iznosi P=4ha 29ar 67m2. Granicom plana obuhvaćene  su katastarske parcele ili njihovi delovi u katastarskoj opštini Grdanica. Planom se definišu elemenati za izgradnju puta,  čime se stvaraju uslovi bolje pristupačnosti ovom području i postiže povezanost sa ostalim opštinskim putevima u jedinstven sistem.

Tekstualni deo plana možete preuzeti ovde.
Grafički prilog Izvod iz PPGL možete preuzeti ovde.
Grafički prilog Postojeće stanje možete preuzeti ovde.

PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA REZERVOARE U SEJANICI, KOVAČEVOJ BARI I DEDINOJ BARI I PRISTUPNE SAOBRAĆAJNICE DO REZERVOARA U DEDINOJ BARI (Službeni glasnik grada Leskovca 5/15)

Granicom plana  su obuhvaćene katastarske parcele u KO Dedina Bara, KO Sejanica i KO Kovačeva Bara. Planom se definišu građevinske parcele rezervoara i javne površine u funkciji prilaza do građevinske parcele rezervoara u Dedinoj Bari i stvaraju uslovi za parcelaciju površina javne namene.

Tekstualni deo plana možete preuzeti ovde.

Grafički prilog Izvod iz PPGL možete preuzeti ovde.
Grafički prilog Planirano stanje razervoara u Kovacevoj bari možete preuzeti ovde.
Grafički prilog Planirano stanje razervoara u Sejanici-gornja mahala možete preuzeti ovde.
Grafički prilog Planirano stanje razervoara u Sejanici - skola možete preuzeti ovde.
Grafički prilog Planirano stanje razervoara u Dedinoj bari možete preuzeti ovde.
Grafički prilog Plan namene površina možete preuzeti ovde možete preuzeti ovde.
Grafički prilog Plan regulacije i nivelacije možete preuzeti ovde.

PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA KANAL BARA I KANAL BUČAN (Službeni glasnik grada Leskovca 17/14)

Granicom plana obuhvaćene su katastarske parcele i njihovi delovi u: KO Bobište, KO Navalin, KO Grajevce, KO Bogojevce, KO Leskovac, KO Badince, KO Mrštane, KO Bratmilovce i KO Donji Bunibrod. Parcele u obuhvatu plana pripadaju: vodnom zemljištu, građevinskom zemljištu u okviru građevinskog područja GUP –a Leskovca, poljoprivrednom zemljištu GUP-a Leskovca, poljoprivrednom zemljištu u obuhvatu Prostornog plana grada Leskovca i krajnjem severnom delu građevinskog područja naseljenog mesta Navalin.

Planom se definišu potrebni profili kanala, propisuju se pravila građenja za kanal, saobraćajnice i ostalu infrastrukturu, kao i pravila uređenja i građenja za parcele u kontaktnoj zoni kanala. Površina prostora u okviru granice plana iznosi 147 ha 40a 84m2

Tekstualni deo plana možete preuzeti ovde.

Grafički deo plana možete preuzeti ovde.

PLAN DETALJNE REGULACIJE OPŠTINSKOG PUTA 55 BARJE – DONJA ORUGLICA RAVNI DEL (Službeni glasnik grada Leskovca 21/13)

Granicom plana obuhvaćene su katastarske parcele i njihovi delovi: KO Barje, KO Vina, KO Gagince, KO Melovo, KO Oruglica i KO Ravni Del. OP 55 Barje-Beštica-Gagince-Melovo-D.Oruglica-G.Oruglica-Ravni Del je orjentacione dužine oko 24km. Površina prostora u okviru granice plana iznosi približno 79ha 61a 86m2. Kritična deonica puta je Donja Oruglica, Gornja Oruglica, Ravni Del, gde je put upotrebljiv samo za ternska vozila. Planskim rešenjem definisaće se geometrija puta, pravila grđenja za put i parcele u kontakt zoni.

Tekstualni deo Plana možete preuzeti ovde.

Plan regulacije i nivelacije možete preuzeti ovde.

PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA DEO NASELJENOG MESTA ORAOVICA   (Službeni glasnik grada Leskovca 13/13)

Granicom plana obuhvaćene su katastarske parcele KO Oraovica, koje predstavljaju deo građevinskog područja naseljenog mesta. Planskim rešenjem vrši se izmena trase dela saobraćajnice u odnosu na njeno katastarsko stanje, prilagođavajući se novonastaloj situaciji i načinu korišćenja predmetnog prostora. Površina obuhvata plana iznosi oko 2,55 ha.

Tekstualni deo Plana možete preuzeti ovde.

Plan namene površina možete preuzeti ovde.

 IZMENE I DOPUNE PLANA DETALJNE REGULACIJE RAZVODNOG GASOVODA RG 11 – 02 KUMAREVO – PREDEJANE SA PRATEĆIM OBJEKTIMA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA /NA DEONICAMA OBUHVATA – IZMEĐU TEMENA: T2 - T3, T4 - T5, T9 – T10 i T13 – T14/ (Službeni glasnik grada Leskovca 1/13)

U toku sprovođenja Plana detaljne regulacije razvodnog gasovoda RG 11-02 Kumarevo-Predejane (Sl.gl.grada Leskovca br.2/2011) na pojedinim deonicama u zašitnim zonama gasovoda, usled nepovoljne konfiguracije terena, objekata na trasi ili neadekvatnom rastojanju od trase,  rešenje je zahtevalo  povećani obim radova. Pristupilo se analizi i nalaženju optimalnog i ekonomski isplatljivijeg rešenja, pa je predložena izmena i dopuna trase na deonicama. Cilj izrade Izmene i dopune plana je stvaranje uslova za pokretanje postupka utvrđivanja javnog interesa i obezbeđenje zemljišta za izgradnju izmenjene trase razvodnog gasovoda.

Tekstualni deo plana možete preuzeti ovde.

Plan namene površina možte pruzeti ovde.

IZMENE I DOPUNE PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA KOMPLEKS ''ZELENE PIJACE'' U GRDELICI (Službeni glasnik grada Leskovca 16/11)

U obuhvat Plana ulaze katastarske parcele KO Grdelica. Rešenjem se reguliše postojeća i planira nova saobraćajna mreža i unapređuju postojeće formirane namene: pijaca, stanovanje i poslovanje. Površina obuhvata Plana je 1,68 ha.

Tekstualni deo plana možete preuzeti ovde.

Plan namene površina možte pruzeti ovde.

PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA FORMIRANJE DRUŠTVENOG CENTRA NASELJA U DONJOJ JAJINI (Službeni glasnik grada Leskovca 12/11)

Prostor u granicama obuhvata Plana, nalazi se između puta Šišince – Donja Jajina, seoskih domaćinstava i seoskog puta, neuređenog korita reke Veternice i puta Leskovac - Miroševce. Rešenjem se formira centar prigradskog naselja – sa poslovnim i uslužnim sadržajima, čime se upotpunjuju potrebe stanovništva, a istovremeno valorizuje neizgrađen, kvalitetan prostor. Ukupna površina obuhvata iznosi oko iznosi 1,16 ha.

Tekstualni deo plana možete preuzeti ovde.

Plan namene površina možte preuzeti ovde.

PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA REGIONALNI GASOVOD 11 – 02 LESKOVAC GRČ KUMAREVO – GRANICA GRADA LESKOVCA SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA (Službeni glasnik grada Leskovca 2/11)

Granica Plana obuhvata katastarske parcele KO Bobište, KO Kumarevo, KO Bratmilovce, KO Manojlovce, KO Mrštane, KO Žižavica, KO Donje Krajince, KO Gornje Krajince, KO Zloćudovo, KO Badince, KO Nomanica, KO Donji Bunibrod, KO Gornji Bunibrod, KO Guberevac, KO Velika Grabovnica, KO Dobrotin, KO Mala Kopašnica, KO Velika Kopašnica, KO Oraovica, KO Graovo i KO Koraćevac, KO Suševlje, KO Palojce, KO Lični Dol. Dužina trase obuhvaćene planom je  30.287 m. Rešenjem se definiše položaj trase i uslovi za izgradnju razvodnog gasovoda sa pratećim sadržajima na teritoriji grada Leskovca.

Tekstualni deo plana možete preuzeti ovde.

Situacioni plan možete preuzeti ovde.

PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA GRADSKO IZLETIŠTE PAŠINA ČESMA (Službeni glasnik grada Leskovca 13/10)

Plan obuhvata katastarske parcele KO Milanovo. Izletište se nalazi 11 km, severozapadno od Leskovca, na nadmorskoj visini od 350 m. Rešenjem se unapređuju postojeći i razvijaju novi sportsko-rekreativni, turistički i ugostiteljski sadržaji.

Tekstualni deo plana možete preuzeti ovde.

Plan namene površina možte preuzeti ovde.

PLAN DETALJNE REGULACIJE NA KORIDORU AUTOPUTA E75 BEOGRAD – SKOPLJE RAZRADA PRATEĆIH SADRŽAJA AUTOPUTA (Službeni glasnik grada Leskovca 10/10)

Planom je razrađen prostor u cilju definisanja uslova za izgradnju uslužnih i smeštajnih objekata –benzinskih stanica, motela i pratećih turističko-rekreativnih sadržaja. Realizacijom ovog prostora stvorile bi se mogućnosti za: pružanje usluga korisnicima puta, kao i privlačenje posetioca u tranzitu duž puta; što će imati bitnu ulogu u razvoju turizma.
Uokviru obuhvata plana nalaze se delovi KO Nomanica i KO Zloćudovo (teritorija grada Leskovca) i KO Stajkovce (teritorija opštine Vlasotince). Površina kompleksa sa zapadne strane autoputa je 8,53 ha. Površina kompleksa sa istočne strane autoputa 16,50 ha.

Tekstualni deo plana možete preuzeti ovde.

Plan namene površina možte preuzeti ovde.

PLAN DETLJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU ODMORIŠTA SA BENZINSKOM STANICOM "BRESTOVAC" –  SA ZAPADNE STRANE AUTOPUTA (Službeni glasnik grada Leskovca 8/09)

Granicom Plana obuhvaćen je prostor planiranog odmorišta "Brestovac", (sa zapadne strane autoputa), i deo deonice autoputa u KO Brestovac. Rešenjem se formiraju prateći sadržaji autoputa (benzinska stanica, usluge i prostor za odmor i relaksaciju), koji  predstavljaju značajnu komponentu ukupnog kvaliteta ponude korisnicima puta, iz pravca kretanja Niš- Leskovac. Površina obuhvata iznosi 2,31ha.

Tekstualni deo plana možete preuzeti ovde.
Plan namene površina možte pruzeti ovde.

PLAN DETLJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU ODMORIŠTA SA BENZINSKOM STANICOM "BRESTOVAC"  ISTOK (Službeni glasnik grada Leskovca 8/09)

Granicom Plana su obuhvaćene katastarske parcele neophodne za prostor planiranog odmorišta "Brestovac", (sa istočne strane autoputa), i deo deonice autoputa u KO Brestovac. Pružanje usluga je namenjeno korisnicima autoputa iz pravca kretanja Leskovac-Niš. Površina obuhvata iznosi 2,47ha.

Tekstualni deo plana možete preuzeti ovde.
Plan namene površina možte pruzeti ovde.

PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA MAGISTRALNI CEVOVOD PITKE VODE DEONICA RUDARSKA KOSA  LESKOVAC (Službeni glasnik opštine Leskovac 2/08)

Prostor u granicama Plana obuhvata katastarske parcele KO Leskovac, KO Mrštane i KO Rudare, duž trase magistralnog cevovoda pitke vode – na deonici Rudarska kosa – Leskovac. Cevovod je u funkciji vodosistema Barje i povezuje rezervoar "Rudarsku kosu", sa severnim delom Leskovca.

Tekstualni deo plana možete preuzeti ovde.

Plan namene površina možte preuzeti ovde.

PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA TRASU INDUSTRIJSKOG I GRADSKOG KOLEKTORA OD LESKOVCA DO POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (Službeni glasnik opštine Leskovac 15/06)

Prostor u granicama Plana obuhvata katastarske parcele u KO Leskovac, KO Bobište, KO Navalin i KO Bogojevce. Rešenjem se obezbeđuje bezbedna evakuacija otpadnih voda naseljenog mesta Leskovac, do postrojenja i definiše trasa industrijskog i gradskog kolektora.

Tekstualni deo plana možete preuzeti ovde.

Plan namene površina možte preuzeti ovde.

PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA TULOVSKU REKU – RASTERETNI KANAL (Službeni glasnik opštine Leskovac 6/06)

Prostor u granicama Plana obuhvata katastarske parcele KO Velika Grabovnica i KO Guberevac, u ukupnoj dužini planiranog korita reke od 2225 m. Rešenjem se definiše optimalan način zaštite od poplava.

Tekstualni deo plana možete preuzeti ovde.

IZMENA I DOPUNA GUP – A SA ELEMENTIMA DUP – A ZA VAROŠ GRDELICU-PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA DEO REGIONALNOG PUTA ORAOVICA – GRDELICA – VLASOTINCE U GRDELICI (Službeni glasnik opštine Leskovac 19/05)

Granicom Plana obuhvaćene su katastarske parcele KO Oraovica. Rešenjem se definiše gabarit saobraćajnice, uklapanjem postojećeg drvoreda, reguliše i razdvaja saobrćaj. Površina obuhvata iznosi  5,62 ha.

Tekstualni deo plana možete preuzeti ovde.

Plan namene površina možte preuzeti ovde.

IZMENA I DOPUNA GUP – A SA ELEMENTIMA DUP – A ZA VAROŠ GRDELICU –  PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA KOMPLEKS DOMA ZDRAVLJA U GRDELICI (Službeni glasnik opštine Leskovac 9/05)

Granicom Plana obuhvaćene su katastarske parcele KO Grdelica (varoš). Rešenjem se uspostavlja saobraćajna mreža – koja prati trasu realizovane infrastrukture, a istovremeno radvaja funkcije.

Tekstualni deo plana možete preuzeti ovde.

PLANOVI DETALJNE REGULACIJE IZVAN PODRUČJA GRADA LESKOVCA

Plan detaljenje regulacije za postrojenje za prečišćavanje vode za piće Gradište za područje Prostornog plana opštine Vlasotince (Službeni glasnik opštine Leskovac 8/15)

Tekstualni deo plana možetepreuzeti ovde.

Grafički prilog Izvod iz PP opštine Vlasotince možete preuzeti ovde.
Grafički prilog Postojeće stanje možete preuzeti ovde.
Grafički prilog Plan namene možete preuzeti ovde.
Grafički prilog Plan regulacije i nivelacije možete preuzeti ovde.
Grafički prilog Plan infrastrukture možete preuzeti ovde.
Grafički prilog Plan parcelacije ovde možete preuzeti ovde.

Izdvajamo

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Grad Leskovac i JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac...

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

1. Plan detaljne regulacije za severni deo bloka 39 u...

Javne nabavke

Sanacija krova u OŠ „Bora Stanković“ u Vučju

Izgradnja parking prostora na javnoj površini unutar stambenog bloka između Bulevara Oslobođenja i ul. Moše Pijade na KP br. 5449 KO Leskovac

Rekonstrukcija zgrade DP „Sintetika“ u Leskovcu - III faza

Izgradnja saobraćajnice u ulici Carice Milice u Leskovcu

Praznično ukrašavanje grada